Tilstandsrapport

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er et resultat af et huseftersyn. Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader eller tegn på skader. Den byggesagkyndige, der udarbejder tilstandsrapporten, sammenligner boligen med andre boliger af samme type, alder og tilstand – og ikke et nyt hus. Tilstandsrapporten er et krav for at køber kan tegne en ejerskifteforsikring.

Hvorfor er en tilstandsrapport en god idé?

Det er frivilligt om du ønsker at få udarbejdet en tilstandsrapport. Hos en Bygge konsulent mener vi dog at det altid er en god idé. Du kan som sælger frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader på boligen, hvis du:

 • Får lavet en tilstandsrapport
 • Giver et tilbud om ejerskifteforsikring til køber
 • Skriftligt tilbyder at betale halvdelen af den samlede præmie for ejerskifteforsikringen.

Hvis du ikke udfører ovenstående, risikerer du at stå med ansvaret for skjulte fejl og mangler i op til 10 år efter handlen er indgået. Er der tale om ulovligheder, svig og uagtsomhed, hæfter sælger dog altid.

En tilstandsrapport beskytter både køber og sælger, og kan udarbejdes på alle bygninger, der er omfattet loven om beskyttelse af forbruger ved handel af fast ejendom.

Pas på! Hvis køber afgiver tilbud uden at have set tilstandsrapporten, kan sælger gøres ansvarlig for skjulte skader.

Du skal overdrage tilstandsrapporten og tilbuddet om ejerskifteforsikring til køber, inden han afgiver tilbud på boligen. Ellers bortfalder dit 10-årige ansvar for mangler ikke. Hvis en køber giver tilbud på boligen uden at have set tilstandsrapporten, skal du derfor af princip afvise tilbuddet. Derefter skal du sende tilstandsrapporten sammen med tilbud om ejerskifteforsikring til køber, og bede køber om at sende et tilbud retur.

Hvem skal bestille tilstandsrapporten?

Det er sælger – IKKE ejendomsmægleren – der bestiller et huseftersyn og en tilstandsrapport. Sælger skal også betale for tilstandsrapporten. Hvis der allerede foreligger en tilstandsrapport, som er under 6 måneder gammel, kan denne dog stadig benyttes. Den beskikkede sagkyndige skal indberette en tilstandsrapport senest 14 dage efter syn jævnfør bekendtgørelsen om huseftersynsordningen (BEK nr. 1667 af 21-12-2010)

Adgang til ejendommen og alle bygningsdele

Hvis du som sælger med vilje skjuler skader, tegn på skader eller ulovlige installationer, risiker du som sælger at blive holdt ansvarlig af køber.

Sælger skal sørge for, at den byggesagkyndige får adgang til hele ejendommen. Det gælder også loftrum, kælder, krybekælder, udhuse med videre. Hvis ikke den byggesagkyndige har tilstrækkelig adgang, skal han angive bygningsdelen som ”utilgængelig for syn”. Det kan skabe usikkerhed hos potentielle købere og kan også betyde, at salgsprisen bliver lavere, fordi der mangler oplysninger, som køber oftest vil sikre sig dækning for.

Sælgeroplysninger

Sælger skal udfylde et ”sælgeroplysningsskema” i forbindelse med udarbejdelsen af tilstandsrapporten. Skemaet kan med fordel udfyldes i samarbejde med den byggesagkyndige.

Energimærker

Ved salg

Når du skal sælge dit hus, skal du være i besiddelse af et gyldigt energimærke. Det er sælgers ansvar at sørge for energimærkningen. Energimærket er en lovpligtig del af ejendommens papirer, som en køber skal gøres bekendt med, inden aftalen indgås.

Ved salg gennem ejendomsformidler/ejendomsmægler skal ejendommen energimærkes inden annoncering af boligen påbegyndes. Det vil sige at ejendomsmægleren ikke må annoncere for salg af bygninger, medmindre der foreligger et energimærke.

Ibrugtagelsestilladelse

Nye bygninger skal energimærkes ved færdigmelding til kommunen. Energimærkningen af nye bygninger laves også som en kontrol, der sikrer at den opførte bygning passer med det der er beskrevet i byggetilladelsen. Før i tiden var denne opgave pålagt offentlige myndigheder, men i dag varetages de udelukkende af byggesagkyndige.

Bygge-konsulent.dk udfører den lovpligtige energimærkning ved salg og nybyggeri på følgende boligtyper:

 • 120 – Fritliggende enfamilieshuse (parcelhuse)
 • 110 – Landbrugsejendom
 • 130 – Rækkehuse, kædehuse og dobbelthuse
 • 510 – Sommerhuse

Energimærkning med bygningsgennemgang

Energimærkning med bygningsgennemgang er et krav ved salg af alle bygninger, der er mere end 25 år gamle. Det drejer sig primært om den ældre boligmasse. Her gennemgår vi vægge, gulve, isoleringstykkelse, varmeanlæg og meget mere. Alle data bliver registreret i et DVD-program, hvor der også udarbejdes besparelsesforslag, som er lovpåbudt ved handel med fast ejendom.

Energimærkning med bygningsgennemgang omfatter derfor altid:

 • En standardiseret og dokumenteret karakteristik af en bygnings energimæssige tilstand, beregnet ud fra en normal families brug af bygningen. Heri indgår energiforbruget til opvarmning, varmt brugsvand, køling og eventuel ventilation.
 • En dokumenteret oversigt over forslag til energibesparende forbedringer.

Det primære formål med energimærkningen er at fremme energibesparelser i huset. For at opnå dette skal energimærkningen:

 • Oplyse potentielle købere, ejer eller lejer om bygningens energimæssige tilstand samt de forventede energiomkostninger ved almindelig brug af boligen.
 • Oplyse bygningsejer, administrator eller brugere om muligheder for at gennemføre energibesparelser og effektivisere energiforbruget. Dette skal motivere nuværende eller kommende ejer til at gennemføre disse tiltag.

Det er vigtigt at pointere, at udregningen tager udgangspunkt i en almindelig families brug af bygningen. Er det fem studerende, der bor sammen, vil det samlede forbrug formentlig være væsentligt højere. Er det derimod en ældre dame, der bor alene, vil de samlede forbrugsomkostninger være betydeligt mindre.

Bygningens energimærke udtrykker bygningens energieffektivitet. Dette beskrives ved at indplacere bygningen på en skala bestående af følgende trin:

Energimærket indeholder en beskrivelse af de rentable energibesparelser, der kan gennemføres, samt en gennemgang af hvilke energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med gennemførelsen af renoveringer eller ombygninger.

Energimærkning uden bygningsgennemgang

Dette indebærer at der udarbejdes energimærkning for en bygning ud fra eksisterende oplysninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR), samt oplysninger der tilvejebringes af ejeren. Det vil sige at mærkningen udarbejdes uden at bygningen gennemgås af energikonsulenten.

Energimærkning uden bygningsgennemgang kan kun gennemføres hvis bygningen opfylder følgende kriterier:

 • Bygningen er et enfamilieshus
  (BBR-kategorierne 110, 120 og 130)
 • Bygningen er maksimalt 25 år gammel
  (Det vil sige, at bygningen er opført efter 1.januar i året, der ligger 25 år tilbage i forhold til tidspunktet for energimærkningen. For eksempel kan energimærkning uden bygningsgennemgang i 2013 udføres for bygninger opført efter 1. januar 1988).

Derudover skal der kontrolleres om bygningsoplysningerne, der er indberettet af ejeren, stemmer overens med BBR-oplysningerne for bygningen. Kontrollen omfatter således om der er overensstemmelse mellem de oplysninger, der er tilvejebragt af ejeren, og oplysningerne om bygningen i BBR-registeret på følgende punkter:

 • Bygningskategori: Ejerens oplysninger skal stemme overens med BBR, det vil sige at bygningen skal være et stuehus, et fritliggende parcelhus eller et rækkehus.
 • Bygningens alder: Alderen defineres som det år, hvor bygningen er klarmeldt.
 • Bygningens varmeforsyning: Tilkobling til fjernvarmeforsyningsanlæg, brug af solceller m.v.
 • Bygningens størrelse: Dette omfatter det samlede bolig- og erhvervsareal. Der kan accepteres en uoverensstemmelse på maksimalt +/- 10 % i arealoplysningerne mellem ejerens oplysninger og BBR.

Hvis der er uoverensstemmelser mellem de oplysninger, som ejeren tilvejebringer og BBR (bortset fra mindre uoverensstemmelser om arealer), kan der ikke udarbejdes energimærkning uden bygningsgennemgang. Ejeren kan enten vælge at opdatere BBR-oplysningerne eller sørge for at der bliver udarbejdet en energimærkning med normal bygningsgennemgang.

Herefter kan energimærkerapporten udskrives og sendes til husejeren.

Energimærkning af nye bygninger

Formålet med energimærkningen er at kontrollere om bygningen lever optil bygningsreglementets energikrav. Energimærket skal vedlægges materialet til færdigmelding og ansøgningen om ibrugtagelsestilladelse.

Energimærkning ved nybyg forløber således:

 • Data, herunder tegninger, energirammeberegning og byggetilladelse, udleveres til energikonsulent
 • Energikonsulenten inspicerer og registrerer bygningen.
 • Energikonsulenten kontroller beregninger ifølge det opførte
 • Der udarbejdes et energimærke

Bygge-konsulent.dk undersøger at bygningen overholder bygningsreglementets minimumskrav. Tidligere var denne opgave underlagt offentlige myndigheder, men bliver i dag udført at energikonsulenter og byggesagkyndige.

Står du foran at skulle sælge din bolig?

Hos Bygge konsulenten har vi specialiseret os i at udarbejde tilstandsrapporter, energimærkninger og tæthedsprøvninger.

Står du foran at skulle sælge din bolig? Husk at du selv skal sørge for at der bliver udarbejdet alle relevante rapporter.

Bygge konsulenten er en statsautoriseret og ikke mindst uafhængig byggesagkyndig, som kan tilbyde:

 • Energimærkning
 • Tilstandsrapporter
 • Energiberegning ved ansøgning om byggetilladelse
 • Trykprøvning/tæthedsprøvning (også kaldt Blower Door Test)
 • Termografering
 • Tegneopgaver
 • Byggetilsyn

Da vi er uafhængige kan vi tilbyde en pris, der ligger op til 30 % under ejendomsmæglernes pakkeløsninger. Bygge konsulenten er desuden ISO-9001 certificeret indenfor energimærkning, der er din garanti for kvalitet.

KLOAK / AUTORISERET KLOAKMESTER

KLOAK / AUTORISERET KLOAKMESTER

Vi blev aut. kloakmester i 1998. Firmaet løser opgaver i overensstemmelse med sidste nye normer og regler.

I 2002 blev vi tilsluttet et “Godkendt Kvalitetsstyringssystem”

Vi:

 • Er specialister med pumpesystemer ved højt grundvand.
 • Renoverer gamle kloaksystemer.
 • Renoverer efter rotter og montere rottespærrer.
 • Finder løsninger, der tilgodeser miljøet.
 • Arbejder med drænløsninger i og uden for huset.
 • Har kloak-kamera til tv-inspektion af eksisterende kloakker, så man undgår unødig opgravning.
 • Kan aflevere en rapport af anlægget. Det kan være betryggende både for en selv, men også, hvis man ønsker at købe eller sælge ejendom.

Med kloakker er det jo sådan at tillid er godt, men kontrol er bedre.
30% af samtlige kloaksystemer i Danmark er “i yderst dårlig stand”, ifølge Danmarks Gasmateriael Prøvning (D.G.P.).

Rådgivning og indretning kan f.eks. være:

Rådgivning og indretning kan f.eks. være:

 • Indretning af et eller flere rum til fast pris
 • Køkken – nyt eller renovering
 • Bad –  nyt eller renovering
 • Salgsklargøring – inden fotografen – af bolig til salg
 • Totalindretning af ny bolig
 • Have – nyanlæg eller renovering/omlægning af eksisterende
 • Sommerhuset – renovering og indretning
 • Altanen/uderummet – indretning

1. møde (gratis)

foregår hjemme hos dig – det varer typisk 1 ½ time. Vi går sammen rundt og ser på boligen og interviewer dig om livsstil, familiens behov og ønsker/drømme m.m. Undervejs kommer vi med nogle forslag til indretningen. Det er vigtigt for os at indretningen afspejler din og familiens livsstil – altså en individuel indretning, som præcis er tilpasset jer.

Hvis vi aftaler, at vi skal gå videre med opgaven, vil vi tage nogle fotos og opmåle rummet/rummene, hvis der ikke findes en plantegning.  Vi vil herefter lave en aftaleseddel med priser, som begge parter skriver under på – så er du igang, og kan glæde dig til dit livs bolig.

2. møde

kan enten foregå hos dig eller hos indretning. Her fremlægger vi et eller flere løsningsforslag inklusiv møbleringsplan, farver og materialevalg – som vi detaljeret gennemgår sammen.

Herefter er vi klar til at lave det endelige forslag. Ofte har vi en eller flere samtaler pr. tlf. eller hos indretning inden præsentationen.

3. møde

Præsentation hos dig, hvor vi gennemgår det endelige indretningsforslag, der også indeholder en handlingsplan for projektet.

Du kan nu fortsætte alene, eller vælge at lade indretning tage sig af udførelsen af det fulde projekt , inklusiv indhentning af priser på evt. nye indkøb samt evt. håndværkerarbejde. Forbrugt tid vil blive afregnet med kr. 950,-/time.

Uafhængig af leverandører

Vi er ikke afhængige af at skulle levere ydelser udover vores rådgivning, idet vi ikke sælger møbler, tæpper, belysning eller lignende. Vi er uafhængige, og kan frit vælge, hvad der er bedst til opgaven og kan derfor finde markedets bedste pris til dig på leverancerne.

lidt baggrund

Baggrund
Vi har god indsigt i moderne arkitektur og evnen til at ”kunne se løsningen”.
Vi brænder for indretning, er 100 % engagerede, har en sikker smag og vi ved, hvad der rører sig på markedet for indretning.

Faglige kompetencer  – design og indretning

 • Bygningskonstruktør /arkitekt / håndværker
 • Mere end 25 års erfaring med indretning
 • Rådgivning ved ombygning / tilbygning med skitser
 • Rådgivning i havedesign med skitser, fotos og plantevalg etc.

Viden og praktisk erfaring

Vi har god indsigt i byggeteknik, farver, materialer, tekstiler, belysning m.m
Desuden har vi stor erfaring med den praktiske løsning af opgaverne og vi er meget bevidste om de fejltagelser, der ofte sker, især på området bad og køkken.
Har du brug for en konsulent, så er vi et sikkert valg, når du vil helt i mål med design, stil og smuk arkitektur – som er tilpasset lige præcis dig.

nybyggeri

nybyggeri

Her på siden vil du kunne finde nyheder og information om nybyggeri og bolig (nybyggeri)

nybyggeri – Formålet er at give kommende bygherrer overblik over mulighederne, og ikke mindst give mulighed for at der kan deles erfaringer mellem brugerne af hjemmesiden.

At bygge nyt hus er nok en af de største og dyreste investeringer, som man laver i sit liv. Derfor er det også vigtigt, at man dels tager de rigtige beslutninger, og ikke går på kompromis med sine ønsker. Er huset først opført er det svært at lave om efterfølgende.

Fordelen ved at bygge sit eget hus, er at man jo kan få det lige som man vil – Indenfor ens økonomis rammer. Hvis man overtager et “gammelt” hus, er der jo altid noget der skal laves, noget der er blevet lidt slidt, eller noget som man bare er irriteret over. Hvis man er omhyggelig med processen med at bygge sit hus, er man fri for alt dette.

Dog er det ofte dyrere at bygge selv, især hvis man ikke ser sig for, og sørger for at hente priser hos flere forskellige byggefirmaer. Der er også meget forskel på prisen, hvis man selv kan gøre en del af arbejdet – Eller det hele. Så kan man virkelig få et billigt hus, men til gengæld er der nok ikke så mange fridage de kommende år.

Vælg fryseskabet

fryseskabet

Slip for bøvlet og skift din kummefryser ud med et fryseskab

Har man en gammel kummefryser stående i sit hjem, så går man glip af en masse af de funktioner, som moderne frysere har. Desuden er der stor sandsynlighed for, at man bruger en masse unødig strøm, for hårde hvidevarer som frysere er nemlig en af de helt store energislugere i hjemmet, og derfor vil man selvfølgelig gerne have de mest effektive maskiner muligt.
Du holder sikkert fast i din gamle fryser, fordi den klarer jobbet fint. Den fryser de ting, du putter ned i den, og så tænker du ikke så meget mere over det. Det er godt nok lidt træls, når du skal afrime den efter nogle måneder, men sådan er det jo, og det kan du ikke gøre noget ved. Det kan også være, at du er træt af, at du skal bruge flere minutter på at finde lige præcis det, du leder efter. I så fald kan det være en rigtig god idé at begynde at lede efter noget nyt.

Nemmere at finde frostvarer

For det første skal du overveje, om en kummefryser virkelig er det, der er den bedste løsning for dig. Der har været en gang, hvor der ikke rigtig var andre alternativer, men det er der nu, nemlig fryseskabe. Et fryseskab er egentlig bare en almindelig fryser, men i formatet af et køleskab. Det ligner et køleskab på ydersiden, og fordi det har samme system, så er det langt nemmere at finde sine frostvarer i fryseskabe, end det er i kummefrysere. Står du tit og bander, fordi du ikke kan finde de ting, du leder efter, så ville det være en god idé at kigge på nogle forskellige modeller.

Man kan få fryseskabe lige fra 1500 kr. helt op til 16 000 kr., men det er selvfølgelig langt fra alle, der vælger de helt dyre modeller. Det, man skal kigge på, når man skal have sig et nyt fryseskab, er først og fremmest energimærkningen. Et energimærke på minimum A+ er at foretrække, fordi det betyder, at apparatet ikke bruger ret meget strøm, og det betyder en mindre belastning på din pengepung, og en mindre belastning for miljøet. Jo flere plusser, jo mindre strøm bruger fryseren.
Noget andet, man skal være på udkig efter, er nogle forskellige funktioner i skabet. Nogle fryseskabe har et såkaldt Nofrost system, som betyder, at du ikke selv behøver at afrime din fryser – det gør den selv.

Kapaciteten skal være større end i en kummefryser

Kapaciteten af fryseskabet er noget, som du også skal overveje. Det er dumt at købe et for lille skab, fordi det åbenlyst betyder, at du ikke har plads til de ting, du har brug for, men det er også dumt at købe et for stort skab, da du så spilder en masse af fryserens køleevne, og dermed en masse strøm. Du kan regne med, at du skal bruge et fryseskab, hvor kapaciteten er ca. det dobbelt af din kummefryser. Dette er fordi skuffesystemet optager noget plads, og det betyder, at den egentlig kapacitet er lidt mindre. Man skal dog huske på, at fordi alle ens frostvarer er let tilgængelige, glemmer man ikke mange af de ting, der ligger i fryseren, og derfor gør det ikke så meget, at der ikke er lige så meget plads i fryseskabet.

Som hovedregel, så får du flere funktioner, jo flere penge du bruger. I videoen fra YouTube er der vist, hvordan der er en masse små LED-pærer inde i fryseskabet, som betyder, at uanset hvor man kigger i skabet, så har man lys – og fordi det er LED-pærer, så holder de i lige så lang tid som man har fryseren, så man slipper for at skulle skifte pærer i dette.

Bud på et fryseskab

Et fornuftigt bud på et fryseskab er det Nofrost. Det har NoFrost, så du slipper for at afrime det, og så har det elektronisk betjening, som gør det meget lettere at sørge for, at temperaturen er den rette. Dette forhindrer dine madvarer i at blive for gamle for hurtigt, og det giver et mere effektivt fryseskab. Desuden er det energimærket med A++, fordi det kun bruger 242 kWh om året. Gamle frysere kan bruge helt op til 1000 kWh om året, så hvis du har en oldgammel model stående derhjemme, så er der mange penge at spare – også selvom du skal bruge nogle tusinde kroner på at købe en ny fryser.

Kig dig omkring, se på nogle forskellige fryseskabe, og vælg det, der passer bedst til dine behov. Under alle omstændigheder er fryseskabe langt mere komfortable at bruge end kummefrysere er, så selvom de koster lidt mere, så er det helt klart det værd.

Hvad er termisk masse?

Hvad er termisk masse?

Hvad er termisk masse?

Hvad er termisk masse? – Termisk masse er et udtryk, der bruges om tunge materialer(med høj densitet og høj specifik varmekapacitet). De har en stabiliserende effekt på temperaturen da de er i stand til at optage store mængder varme fra omgivelserne og afgive dem igen senere. Det betegnes derfor også nogle gange som et varmebatteri. Effekten kender de fleste fra forskellen på en terrasse af sten og træ. Stenterrassen er lang tid om at blive varm og holder længe på varmen, hvorimod en træterrasse både hurtigt bliver varm og kold igen.

I praksis bruges denne effekt i forbindelse med passiv solvarme, finske masseovne og passiv køling i varme klimaer. I masseovne og huse som opvarmes passivt af solen forlænges varmeeffekten da de tunge materialer optager varme mens ovnen er tændt eller solen skinner og afgiver den langsomt længe efter at ilden er gået ud eller solen er gået ned. Og mange har sikkert oplevet at være på ferie i et varmt klima og træde ind i en massiv bygning(f.eks. en stor stenkirke), hvor der er væsentligt køligere end udenfor. Det er den samme effekt, her er massen bare så stor i at den ikke bliver rigtigt varm.

Hvis man sætter sig for at bygge et lavenergihus skal man være opmærksom på risikoen for overophedning, specielt hvis man forsøger at udnytte solens varme til passiv opvarmning. Man kan dog nærmest eliminere risikoen for overophedning ved at benytte tunge byggematerialer(f.eks. beton, sten, jord eller vand) som varmebatteri og sørge for skygge i forhold til sommersolen.

I varme klimaer kan man næsten ikke få for meget termisk masse og earthships er f.eks. designet med store mængder, men i Danmark er sagen dog en anden. Med vores kolde og mørke vintre er opvarmning den største udfordring og køling er stort set ikke aktuelt i et veldesignet hus. Ved overdreven brug kan man risikere at få et hus, som både tager lang tid og kræver mere energi at opvarme. Selvfølgelig holder det også bedre på varmen, men hvis man f.eks. i forbindelse med en rejse har haft varmen slukket et stykke tid hjælper det ikke meget.

Termisk masse i byggematerialer

Materiale Specifik varmekapacitet kJ/(kg·K)* Densitet kg/m³ Volumetrisk varmekapacitet kJ/(m³·K)**
Vand 4,181 1000 4181
Stampet jord 1,260 1540 1940
Beton 0,750 2400 1800
Mursten 0,900 1920 1728
Jord 1,260 1250 1575
Træ 1,200 – 2,300 290 – 900 400 – 1800

* Specific varmekapacitet er mængden af energi(kJ) der skal til at øge temperaturen med 1 grad i et kilo af materialet.
** Volumetrisk varmekapacitet er hvor meget energi(kJ) der skal til at øge temperaturen 1 grad i en kubik meter af materialet og dermed et godt mål for termisk masse.

Passiv solvarme – udnyt solens varme til gratis opvarmning

Passiv solvarme – udnyt solens varme til gratis opvarmning

Passiv solvarme – udnyt solens varme til gratis opvarmning

Passiv solvarme – udnyt solens varme til gratis opvarmning – Solens varme kan dække en væsentlig del af boligens varmebehov(selv i et land som Danmark), men det kræver at man tager højde for det allerede i designfasen.

Passiv solvarme er kendetegnet ved at udnytte solens energi uden brug af bevægelige dele(i modsætning til f.eks. solceller og solfangere). Det fungerer kort fortalt ved at varme fra solen opsamles gennem sydvendte vinduer og overskydende varme lagres i materialer med høj termisk masse. Når solen ikke længere skinner afgives den opsamlede varme til omgivelserne og hjælper på den måde med at holde temperaturen på et konstant og behageligt niveau.

Solopvarmning på årlig eller daglig basis

Der er to overordnede tilgange til solopvarmning og den fundamentale forskel ligger i længden på opvarmnings- og nedkølingsfaserne. Den mindst kendte er ‘passiv årlig varme lagring’, hvor man opsamler varme om sommeren og udnytter den lagrede varme om vinteren. Det kræver selvfølgelig et kæmpe varmelager at kunne opsamle og lagre tilstrækkeligt med varme i løbet af sommeren til at holde huset varmt hele vinteren. Det gør at designet afviger væsentligt fra traditionelt byggeri og jeg tror desværre at det er svært at bygge sådan et hus inden for rammerne af det danske byggereglement, men det er ikke utænkeligt at man kan få dispensations på forsøgsordning. Du kan læse mere om teknikken her eller ved at søge på ‘PAHS passive annual heat storage’. En anden interessant teknik til at udnytte passiv solenergi går under navnet AGS eller ‘annualized geo-solar’ og den kan du læse om her.

Den mere traditionelle tilgang er at opsamle energi fra solen i løbet af dagen og afgive den om natten. Og i modsætning til årlig lagring kan det inddrages i designet uden at afvige væsentligt fra traditionelt boligbyggeri.

Earthships og lignende bygninger ligger et sted derimellem og kan typisk holde på varmen i nogle dage uden at solen skinner.

Hvordan man designer et hus til at blive opvarmet med gratis varme fra solen

På den nordlige halvkugle står solen op i øst, går ned i vest og følger en sydlig bane mellem de to verdenshjørner. Det vil sige at solen står i stik syd kl. 12.00 og at vi får mest varme fra syd, mindst fra nord og at mængden af varme aftager væsentligt hvis man afviger mere end 15-20 grader fra syd. Så hvis man vil udnytte varmen fra solen er det derfor vigtigt at der er forholdsvis frit mod syd. Det siger sig selv at det ikke er muligt at udnytte solens energi, hvis hvis huset ligger i skygge.

For at udnytte solens stråler maksimalt er husets placeringen og valget af vinduer vigtigt. Man udnytter bedst solens varme ved at husets langside er vendt direkte mod syd, men da man typisk har mest brug for varmen om morgenen, efter en lang nat uden sol, kan det i praksis ofte svare sig at vende huset en smule mod øst (5-15 grader). Ved at installere store vinduesarealer mod syd kan man maksimere solindfaldet og med mindre vinduesarealer mod nord kan man minimere varmetabet den vej.

Termisk masse bruges som sagt til både at lagre og afgive solens energi og fungerer dermed som en slags varmebatteri. En god måde at inkludere termisk masse i en bygning er at bruge tunge materialer(f.eks. beton eller jord) i gulv og vægge. Et korrekt dimensioneret varmebatteriet er med til at opsamle overskydende varme og minimere risikoen for overophedning af bygningen, men det er i selv sig ikke nok. Så derfor bør man allerede i designfasen sørge for at minimere solindfaldet om sommeren og maksimere det om vinteren. Det forholder det sig heldigvis således at solen står væsentligt højere på himlen om sommeren og lavere på himlen om vinteren. Det betyder at man kan opnå den ønskede effekt ved at bruge vertikale vinduer og en smule overhæng. En anden strategi er at placere træer som mister bladene om vinteren syd for huset, så det skygger for solen om sommeren med sine blade og slipper lyset/varmen ind om vinteren når bladene falder af.

Der er mange faktorer at tage hensyn til når man skal designe et hus til at udnytte solens gratis varme og derfor er det en god idé at se hvordan solen bevæger sig på grunden i løbet af døgnet og året inden man begynder at bygge sit hus. Derudover er det en god idé både bruge sin sunde fornuft og et computer program, som kan beregne om huset er korrekt dimensioneret i forhold til f.eks. at undgå overophedning.

Fakta om solenergi i Danmark

Solen står højest på himlen den 21. juni kl. 12.00 og lavest på himlen den 21. december. Hvor højt solen står på himlen et specifikt sted er afhængigt af længde- og breddegraden. Og hvis du vil vide præcis hvor højt solen står på din grund kan du finde længde og breddegraden ved at højreklikke hvor du bor på Google maps og vælge ‘hvad er der her?’. Så vises koordinaterne i søgefeltet. Derefter kan du indtaste dem i en sol azimut beregner som denne. Men da Danmark ikke strækker sig over så mange bredde- og længdegrader kan du også bare regne med at solen er 57 grader over horisonten om sommeren og 11 grader over horisonten om vinteren.

I det danske klima er det ikke oplagt at bygge et hus, som bliver opvarmet 100% ved hjælp af passiv solvarme. Derfor er det en god idé at have et backup varmesystem til når der er overskyet et par uger i træk om vinteren. Ved at kombinere det med systemet til opvarmning af varmt vand, kan der være penge at spare.

For at få mest mulig nytte af solens varme kræver det danske klima minimering af varmetab gennem god isolering og lufttæt design. Det stiller til gengæld krav om ventilation for at opretholde et godt indeklima og for ikke ventilere al varme ud er det en god idé at investere i et ventilationssystem med varmeveksler, som udnytter varmen i udsugningsluften til at opvarme indblæsningsluften.

Konkrete beregninger laves ved først at beregne varmetabet fra bygningen og ventilationen og derefter beregne varmetilførslen fra solen, hvor der tages højde for skygge. I praksis er det nemmest at udføre den slags beregninger ved hjælp af software udviklet til det formål f.eks. PHPP 2007.

Fordele og ulemper ved passiv solvarme

 • gratis opvarmning af huset
 • kræver forholdsvis små justeringer i forhold til traditionelt byggeri
 • opvarmning fra en bæredygtig og vedvarende kilde
 • vedligeholdelsesfrit efter installation
 • risiko for overophedning
 • designmæssige begrænsninger

Historiske lektioner om udnyttelse af solens varme

Historisk har man forsøgt en del forskellige ting for at udnytte solens varme og nogle eksperimenter er gået godt, mens andre er gået mindre godt. Her er en kort gennemgang af nogle af de forsøg og hvad man har lært i processen.

Et af de tidlige eksperimenter med at udnytte solens varme blev opfundet af franskmanden Felix Trombe og kaldes for Trombe væge eller solvæge. De fungerede ved at have et sydvendt vindue og en stor mørk væg med lufthuler i toppen og bunden. Når solen skinner på væggen bliver den varmet op og luften mellem vinduet og væggen stiger opad og skaber dermed cirkulation gennem lufthullerne og varmer på den måde rummet bag væggen op. Det første problem viste sig at være at processen virkede modsat om natten når der var koldt uden for vinduet. Det kan dog klares ved at sætte et par klapper for lufthullerne, som kun tillader luften at strømme den ene vej. Den anden ulempe er at systemet kræver en stor mørk væg foran de sydvendte vinduer som blokerer adgangen for dagslys til rummet.

Læs mere om hjemmet og indretning her

For at løse problemerne fra Trombe væggen har man senere forsøgt at lave luftkanaler i gulve med stor termisk masse. På den måde kan de opsamle solens energi når den skinner på dem og man får desuden naturlig cirkulation gennem gulvet(da den sydlige del af gulvet bliver varmere end den nordlige) og dermed en større overflade på den termiske masse, uden at forhindre sollyset i at komme ind i rummet. Ulempen ved den teknik er at du har luftkanaler under gulvet, som kan være svære at få adgang til og dermed er stort set umulige at rengøre. På længere sigt kan det påvirke kvaliteten af indelufte negativt og hvis der på et tidspunkt f.eks. er en mus som lægger sig til at dø der, bliver man nødt til at brække gulvet op for at få den fjernet.

Et mere kendt fænomen i Danmark er måske glastilbygninger på traditionelle huse. Problemet med dem er at de ofte har alt for meget glas og stort set ingen masse. Resultatet er at de kommer til at fungere som et drivhus der bliver meget varmt om sommeren og enten ikke kan bruges om vinteren eller koster en masse at holde varme.

Skrå vinduer er et af de mere vellykkede eksperimenter med passiv solenergi. Ved at vinkle de sydvendte vinduer så de står vinkelret på solens stråler, når de står lavest på himlen, minimerer man reflektionen i ruden og får dermed maksimal udnytte af solens varme når der er allermest brug for den. Den strategi er med fordel brugt i Earthships og her er et interessant link hvor det også er brugt. Ulempen ved skrå vinduer er at det er mere besværligt at installere og giver større risiko for vandskader. Effekten er desuden minimal i lande som Danmark, hvor solen står så lavt på himlen om vinterene.

For at opsummere kan passiv solvarme være et godt supplement til opvarmningen af dit hus, hvis du tager højde for det allerede i designfasen.